Het pensioenfonds

Financiële situatie

Financiële situatie

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw last gehad van de slechte economische situatie. De marktrente is op dit moment laag. Ook leven mensen gemiddeld langer. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt hoe gezond we zijn

Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Het fonds gaat uit van de beleidsdekkingsgraad als het moet beslissen over het verlenen van een toeslag of de hoogte van de premies. Het (gedeeltelijk) verlenen van een toeslag kan alleen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad lager. Hierdoor is een toeslag de komende jaren niet te verwachten.

Het beheersen van risico’s is belangrijk

Voor pensioenfondsen is het beheersen van risico’s van essentieel belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op pensioenfondsen. De wet eist een minimale beleidsdekkingsgraad, waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin een fonds risico’s loopt. Als de beleidsdekkingsgraad onder dit niveau ligt, is een pensioenfonds wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om dit tekort weg te werken.

We hebben een herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds was per 1 januari 2018 lager dan de bij het vereist eigen vermogen. Dit was per 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017 ook het geval. Het pensioenfonds heeft daarom vóór 1 april 2018 een geactualiseerd herstelplan bij DNB ingediend.

Uit het herstelplan blijkt dat het herstel van het fonds ruim binnen de wettelijk gestelde termijn van tien jaar kan worden gerealiseerd. In het herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen opgenomen.