Het pensioenfonds

Financiële situatie

Financiële situatie

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw last gehad van de slechte economische situatie. De marktrente is op dit moment laag. Ook leven mensen gemiddeld langer. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

De beleidsdekkingsgraad bepaalt hoe gezond we zijn

Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Het fonds gaat uit van de beleidsdekkingsgraad als het moet beslissen over het verlenen van een toeslag of de hoogte van de premies. Het (gedeeltelijk) verlenen van een toeslag kan alleen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad lager. Hierdoor is een toeslag de komende jaren niet te verwachten.

Het beheersen van risico’s is belangrijk

Voor pensioenfondsen is het beheersen van risico’s van essentieel belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op pensioenfondsen. De wet eist een minimale beleidsdekkingsgraad, waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin een fonds risico’s loopt. Als de beleidsdekkingsgraad onder dit niveau ligt, is een pensioenfonds wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om dit tekort weg te werken.

We hebben een herstelplan

Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw had op 1 januari 2015 een tekort. We dienden daarom een herstelplan in bij DNB. DNB keurde dit herstelplan eind juli 2015 goed. In het herstelplan staat welke maatregelen we nemen om weer financieel gezond te worden. Aan het einde van elk jaar wordt het herstelplan geëvalueerd. Hierbij kijken we naar de dan geldende omstandigheden en inzichten. Ook wordt gekeken of op basis van het actuele beleid herstel mogelijk is binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar.

Is herstel binnen deze termijn niet mogelijk en zijn er geen aanpassingen in het beleid meer mogelijk? Dan moet het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken verlagen. Is een verlaging nodig? Dan verdeelt het fonds deze verlaging over de maximale herstelperiode. Een eerste verlaging wordt direct doorgevoerd. Vervolgens wordt aan het einde van elk jaar gekeken of (en in hoeverre) de overige verlagingen ook noodzakelijk zijn.

Ons herstelplan actualiseerden we in 2017

Dat was nodig, omdat onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%. Het geactualiseerde herstelplan dienden we begin 2017 in bij DNB. Het geactualiseerde herstelplan is inmiddels goedgekeurd door DNB.

We verwachten dat onze financiële positie zich de komende jaren herstelt

Onze beleidsdekkingsgraad zal naar verwachting eind 2023 hersteld zijn tot 110%. Dit zou keurig binnen de termijn van 10 jaar zijn. We verwachten dat onze beleidsdekkingsgraad eind 2020 al boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,5% uitkomt. 

Blijft de beleidsdekkingsgraad echter tot en met 31 december 2020 lager dan 104,5%? Dan zijn extra maatregelen misschien nodig. Een extra maatregel kan bijvoorbeeld zijn het verlagen van de pensioenen. 

Zolang onze financiële situatie onder de 104,5% blijft, wordt het herstelplan elk jaar geëvalueerd en, als dat nodig is, aangepast. We verwachten dat er de komende jaren geen grote maatregelen nodig zullen zijn. Maar dit is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen.